Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
 • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn Đầu tư
 • Tư vấn Doanh nghiệp
 • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Hỏi đáp - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Hỏi đáp

 • Hỏi: Có bao nhiêu hình thức đầu tư?

  Đáp: Theo quy định tại Chương IV Luật đầu tư năm 2005, có 2 hình thức đầu tư là:

  - Đầu tư trực tiếp:

  1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

  2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

  3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

  4. Đầu tư phát triển kinh doanh.

  5. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

  6. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

  7. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

  - Đầu tư gián tiếp :

  1) Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

  2) Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;

  3) Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

 «  1 | 2 | 3 | 4  »