Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Tư vấn nội bộ DN - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Tư vấn nội bộ DN

IPIC GROUP chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp (DN), cụ thể như:

Các vấn đề về xây dựng hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành DN:

- Phân tích mô hình quản lý hiện tại của Doanh nghiệp, tư vấn và đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp nhất: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp v.v..;
- Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng v.v..;
- Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;
- Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;
- Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên:

- Xác định trách nhiệm pháp lý, nhiệm vụ quyền hạn, nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;
- Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;
- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;
- Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;
- Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;
- Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên.

Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc:

- Tư vấn xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;
- Xây dựng các quy định về tiêu chuẩn, quyền nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;
- Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;
- Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty.
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;
- Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận.

Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng:

- Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ của doanh nghiệp;
- Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;
- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;
- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;
- Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của doanh nghiệp;
- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;
- Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.
- Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động
- Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.
- Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.
- Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế.

 Dịch vụ cùng lĩnh vực:

- Thành lập doanh nghiệp (DN)
- Thay đổi đăng ký DN
- Chuyển đổi loại hình DN
- Đăng ký, thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư
- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn pháp lý liên quan dự án đầu tư
- Tư vấn đấu thầu

Quay lại trang trước